Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1  Opdrachtnemer; medewerker van HUS d’n Uutloat gevestigd te Oeffelt;

2  Opdrachtgever; bezitter van de hond(en);

3  Opdracht; het uitlaten of verzorgen van de hond(en);

4  Hond(en); honden van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden;

 

 

Artikel 2 – Algemeen

1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer;

2  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel gevestigd te Eindhoven onder nummer 
17146758;

3  Op de overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing;

4  Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee;

5  Alle honden worden door de opdrachtnemer volgens een vast schema ontvlooid en ontwormd. Indien de 
opdrachtgever deze handelingen zelf uit wil voeren, dient daarvoor een bewijs aan de opdrachtnemer overhandigd te worden, zodat de opdrachtnemer kan controleren of de hond de juiste behandelingen gekregen heeft;

6  De opdrachtgever brengt de hond minimaal eenmaal per week. Vakantie van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer en loopsheid van de hond zijn hierop een uitzondering.

 

Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtnemer

1  De hond(en) worden op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op de Melder 4a in Oeffelt door de opdrachtnemer;

2  Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en);

3  Opdrachtnemer is door ondertekening op het aanmeldingsformulier van de Algemene Voorwaarden 
gemachtigd om de hond(en) uit te laten;

4  Opdrachtnemer laat de honden tussen 8.30 en 16.00 in de speelweide;

5  Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om;

6  Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders afgesproken;

7  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan opdrachtgever zodra sprake is van een dergelijke omstandigheid;

8  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken vooraf mede te delen aan opdrachtgever;

9  Opdrachtnemer behoudt zich het recht de hond(en) op voorhand te weigeren indien de opdrachtnemer van mening is dat de hond(en) problemen of een gevaar kan opleveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen. Indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maakt voor het uitlaten in groepsverband, behoudt opdrachtnemer zich het recht de hond(en) te weigeren;

10  Indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft, behoudt opdrachtnemer zich het recht de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen;

11  De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de hond(en) volgens een van te voren vastgesteld schema ontvlooid en ontwormd wordt. Nieuwe honden dienen voordat ze in de groep toegelaten worden ontvlooid en ontwormd te worden, ook als dit buiten het schema valt.

 

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

1  Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de cocktail- en de kennelhoest enting ontvangt;

2  Opdrachtgever is W.A. verzekerd;

3  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij/zij de hond(en) op de afgesproken tijden haalt en brengt. Indien 
de opdrachtgever niet om 18.30 de hond heeft opgehaald, worden de kosten gehanteerd zoals deze in de 
prijslijst vermeld staan;

4  Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen 
wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, 
indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht;

5  Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn;

6  Opdrachtgever mag de hond nooit op een andere tijd dan afgesproken halen of brengen bij het speelbos. Er 
dient altijd eerst contact te zijn geweest tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over uitzonderingstijden.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheidstelling

1  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden schade door u of uw hond, in welke vorm dan ook;

2  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, 
aan de hond(en);

3  Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar 
gebruik gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen 
van derden;

4  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte 
hond;

5  Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, 
zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade;

6  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ;

7  Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een 
oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Betalingen

1  De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank/giro van de verstuurde rekening.

2  De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk twee werkdagen voor het uitlaten van de hond(en) door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd wordt het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht;

3  Indien de betaling binnen 30 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 60 dagen niet voldaan is volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag;

4  Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal de opdrachtnemer de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden.

 

PRIVACYVERKLARING Hondendagopvang d’n Uutloat

 IDENTITEIT

Hondendagopvang d’n uutloat
Melder 4a, 5441 PM

DOELEINDEN

Uw adresgegevens worden gebruikt om een factuur te maken, uw telefoonnummer hebben wij graag in ons bezit in geval van nood en naar uw e-mail adres versturen we de facturen, alsmede nieuwsbrieven en de tijdstippen waarop de honden ontvlooid en ontwormd worden. Uw telefoonnummer en e-mail adres zullen direct na de beëindiging van de overeenkomst verwijderd worden. De overige gegevens dienen wij 7 jaar te bewaren om aan onze fiscale bewaarplicht te voldoen.

 NIEUWSBRIEVEN

Periodiek sturen wij nieuwsbrieven en voorafgaand aan iedere behandeling tegen vlooien/teken en/of wormen stellen wij u ook op de hoogte. Afmelden voor deze mailingen kan altijd, deze link staat in de mailing vermeld.

 INZAGE EN CORRECTIE

U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens. Tevens kunt u een verzoek doen tot verwijdering of correctie van uw gegevens (verwijdering is alleen mogelijk als de gegevens niet meer relevant zijn).

 BEVEILIGING

Middels beveiliging door wachtwoorden op onze computer en externe harde schijven, het inschakelen van een firewall en het afgesloten opbergen van inschrijfformulieren, doen wij er alles aan om uw gegevens te beschermen.